Seals

Total 806 Result

Filter

Date
  • Seal date

  • -
  • Deceased in

  • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
  • yekmu0748

    Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân

    Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

  • yekmu0428

    Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman

    Hüve’l-Fakîr Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman Afâ anhumâ

  • yekmu0622

    İbrâhim Efendi

    İbrâhim 1167

  • yekmu0337

    İbrâhim Gâlib

    İbrâhim Gâlib 1224

  • yekmu0129

    İbrâhim Necmeddin Efendi

    İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

  • yekmu0453

    Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim

    İbrâhim Tâhir 1068

  • yekmu0587

    Muhammed Efendi

    İlâhî be Mahşer me-Bâdâ Cüdâ Muhammed zi Lutf-i Rasûl-i Hudâ

  • yekmu0103

    Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

    İlâhî Cem-i Kütüb Kerde Ehl-i Vahdet râ Be-Deh be-Dest-i Yemîneş Kitâb-ı Hâlet râ 1236

  • yekmu0012

    İnnemâ li-Külli İmri’in mâ Nevâ

  • yekmu0243

    İnnî Abdullah Âtâniye’l-Kitâb

  • yekmu0638

    İsmâ‘il Efendi

    İsmâ‘il

  • yekmu0585

    İsmâ‘il Fâhir Efendi

    İsmâ‘il Fâhir 1178

  • yekmu0794

    Abdullah Nâ’ilî

    İstashabehû Abdullah Nâ’ilî 1164

  • yekmu0519

    Ahmed Efendi

    İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

  • yekmu0701

    Pazaryeri Kütüphanesi

    İzmir’de Pazaryeri Kütübhânesi Vakfı 1302

  • yekmu0110

    İzmirli, İsmâ‘il Hakkı

    İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

  • yekmu0763

    Ahmed b. Yahyâ el-Kemâlî

    Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

  • yekmu0348

    Sultan II. Abdulhamid

    Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

  • yekmu0366

    Kalkandeğenli İsmâ‘il Ağa

    Kad Vakafe hâza’l-Kitâb İsmâ‘il b. el-Hâcc Yusuf el-Gostivârî bi-Şarti en lâ Yuhrace mine’l-Medrese

  • yekmu0106

    Debbâğzâde Hacı İbrâhim Efendi

    Kad Vakafe hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ Debbâğzâde el-Hâcc İbrâhim Efendi bi-Şarti en Yutâle‘a fî Dershâne-i Medrese-i Kılıç Ali Paşa der Tophâne 1213

  • yekmu0277

    Hüseyin b. Hasan

    Kad Vakafe hâza’l-Kitâb Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Hüseyin b. el-Hâcc Hasan Le‘anallâhu alâ men Beddelehû 1224

  • yekmu0782

    Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi

    Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

  • yekmu0413

    Sa‘dullah el-Mübtegî

    Kad Vakafe hâza’l-Kitâbe’l-Müstetâb el-Hâcc Sa‘dullah el-Mübtegî li-Merdâti Mevlâhu Enâlehullâhu Te‘âlâ fi’d-Dâreyn mâ Yetemennâhu 1151

  • yekmu0247

    Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

    Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

  • yekmu0753

    Â’işe bint Ali

    Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

  • yekmu0019

    Mihrişah Sultan

    Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Mihrişâh Sultan Ümmü Emîri’l-Mü’minîn Sultan Selim Han bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hazâ’inihî Sene 1215

  • yekmu0666

    Kardiçalı Şeyh Hacı Osman Nâci Efendi

    Kardiçalı Nakşî Şeyhi Hacı Osman Nâci Efendi’nin Vakfıdır

  • yekmu0191

    Karîn-i Yusuf-i Maksûd Ola Dâreynde Ya‘kûb

  • yekmu0293

    Ömer Efendi

    Kefâ bi’l-Mevt Vâ‘izan yâ Ömer 1177

  • yekmu0244

    Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi

    Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

  • yekmu0346

    Mustafa b. Hamza

    Kon Mütevekkil bi-Hâlık-i Ğaffâr İbn Hamza Mustafa Mîr-i Şikâr el-Mütevellî bi-İmâreti Şehzâde Sultan Mehmed

  • yekmu0523

    Kuli’l-Hayr ve illâ fe’sküt

  • yekmu0409

    Matbaa-i Âmire Kütüphanesi

    Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

  • yekmu0041

    Hüdâyî Kütüphanesi

    Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

  • yekmu0788

    Lâ Fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr

  • yekmu0575

    Rızâ Kulî

    Lâ İlâhe illallâhu’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn Abduhû Rızâ Kulî

  • yekmu0545

    Li-Külli Nebiyyin Refîkun fi’l-Cenneti ve Refîkî fîhâ Osman

  • yekmu0410

    Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin

    Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

  • yekmu0363

    Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütüphaneler Sermüfettişliği

    Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütübhâneler Sermüfettişliği 1226

  • yekmu0404

    Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

    Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

  • yekmu0414

    Rüstem Paşa’nın Vakıf Kâtibi Mahmûd b. Mehmed

    Mahmûd 971

  • yekmu0061

    Adlî, Sultan II. Mahmûd

    Mahmûd b. Abdulhamid Han el-Muzaffer Dâ’imâ “Adlî” Min Kütübi Mühendishâne-i Hümâyun der Hasköy 1247

  • yekmu0668

    Mahmûd Bey Matbaası

    Mahmûd Bey 1326

  • yekmu0297

    Mahmûd es-Sabrî et-Trabzonî

    Mahmûd es-Sabrî

  • yekmu0173

    Mâşâ’allah 1202

  • yekmu0024

    Mâşâ’allah lâ Kuvvete illâ Billâh

  • yekmu0662

    Matbaa-i Ârif

    Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Altında 1319

  • yekmu0683

    Matbaa-i Ârif

    Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı 1319

  • yekmu0656

    Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

    Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

  • yekmu0412

    Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası

    Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

Yukarı Çık
Go up