Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0751

  Sezâ-yı İzzet Hâtem-i Süleyman 1172

 • yekmu0752

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0753

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

 • yekmu0754

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

 • yekmu0755

  Vakafe’l-Merhûm Şeyhülislam Mu‘allimü’s-Sultan Sa‘deddin Mehmed Efendi

 • yekmu0756

  Vakf-ı Merhûm Şeyhülislâm-ı Sâbık Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi 1129

 • yekmu0757

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0759

  Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

 • yekmu0760

  Vakafe el-Hâcc Mustafa Esir Sene 1212

 • yekmu0761

  Vakf-ı Hasan Ağâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1136

 • yekmu0762

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

 • yekmu0763

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0764

  Zeynelâbidîn

 • yekmu0765

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

 • yekmu0766

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0767

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0768

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0769

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0770

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0771

  Vakf-ı Hasan Ser-Turnacıyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1124

 • yekmu0772

  Vakafe hâza’l-Kitâb Halil Ağa el-Meşhûr bi-Hâcc Mahmûd Ağazâde

 • yekmu0773

  Vukıfe li-Rûhi’l-Merhûm Sa‘îd İshak en-Necâtî fî 9 Şehri Ramazan li-Sene Seb‘în ve Mi’eteyn Elf 1270

 • yekmu0774

  Vakafe hâza’l-Kitâb İdris Paşa el-Muhâfız derûn-i Vidin

 • yekmu0775

  Vukıfe bi-Zâviyeti Hazret-i Selâhaddin Baba aleyhi’r-Rahme

 • yekmu0776

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

 • yekmu0777

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0778

  Yâ Rabb Devlet-i Dâreyne Mazhar Ola Mustafa

 • yekmu0779

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

 • yekmu0780

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahmân Hasan b. Ali b. Osman

 • yekmu0781

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0782

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

 • yekmu0783

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

 • yekmu0784

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0785

  Hâk-i Kadem-i Seyyid-i Kevneyn Hüseyin

 • yekmu0786

  Be-Deh Yâ Rabbi Murâd-ı Mustafa

 • yekmu0787

  Tâhiru’l-Mevlevî

 • yekmu0788

  Lâ Fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr

 • yekmu0789

  Seni Tevfîk-i Hakk Sâlim Semiyy-i Mustafa Kıldı

 • yekmu0790

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ezelî Abduhu’l-Fakîr Ali 1242

 • yekmu0791

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder 1115

 • yekmu0792

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Maksûd-i Halil

 • yekmu0793

  Rabbi Sehhil Umûra Hâmid 1192

 • yekmu0794

  İstashabehû Abdullah Nâ’ilî 1164

 • yekmu0795

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Muhammed râ be-Deh Tevfîk-i İsmet 1119

 • yekmu0796

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0797

  Abduhû Mes‘ûd 1169

 • yekmu0798

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-İlâh el-Fakîr Behrâm b. Abdullah

 • yekmu0799

  Muhammed Aziz 1278

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

Yukarı Çık
Go up