Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0746

  İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri

  Merhûm Mu‘allim Tabîb Feyzullah Paşa Namına Veresesi Tarafından Vakfiyedir Teşrîn-i Evvel 1340 Rebî-i Evvel 1343

 • yekmu0192

  Ali Emîrî Efendi

  Allâh Te‘âlâ Hazretlerinin Rızası için Vakf Eyledim Diyarbakırlı Ali Emîrî 1341

 • yekmu0006

  Vakf 1339-1337

 • yekmu0110

  İzmirli, İsmâ‘il Hakkı

  İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

 • yekmu0041

  Hüdâyî Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0087

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0129

  İbrâhim Necmeddin Efendi

  İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey Matbaası

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0749

  Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi

  Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

 • yekmu0651

  İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0013

  Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi

  Şeyh-i Tekye-i Sütlüce Hasîrîzâde Elif 1319

 • yekmu0662

  Matbaa-i Ârif

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Altında 1319

 • yekmu0683

  Matbaa-i Ârif

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı 1319

 • yekmu0462

  Rizeli Hacı Yahyâzâde Muhammed Efendi

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0634

  Osman Efendi

  Osman 1316

 • yekmu0104

  Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

  Vakf-ı Hasan Hüsnü Paşa der Eyyûb 1314

 • yekmu0268

  Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0348

  Sultan II. Abdulhamid

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0744

  Celâleddin b. Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Vakf-ı Şeyh Celâleddin be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1312

 • yekmu0702

  Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa

  el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

 • yekmu0178

  Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0719

  Mehmed Es‘ad Dede

  Vakf be-Kütübhâne-i Umûmî ez Kütübhâ-yı Mehmed Es‘ad el-Mevlevî 1309

 • yekmu0740

  Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn 1307

 • yekmu0232

  Mehmed Ziver Bey

  Ziver 1307

 • yekmu0748

  Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0720

  Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi

  Merhûm Harpûtî Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi’nin Vakfıdır 1305

 • yekmu0395

  Matbaa-i Behiyye-i Mısriyye

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0701

  Pazaryeri Kütüphanesi

  İzmir’de Pazaryeri Kütübhânesi Vakfı 1302

 • yekmu0408

  Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0343

  Hasan

  Hasan 1296

 • yekmu0350

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası Hasan Hilmi Efendi

  Hasan Hilmi 1296

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0515

  Mehmed Nûri b. Hasan

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0288

  Ubûdzâde Mernûş Efendi

  Abduhû Mernûş 1293

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0699

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Mevdû‘a alâ Kütübhâne-i der Mahalle-i Kayalık 1291

 • yekmu0700

  Vakıftır Dersaâdet’de Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1291

 • yekmu0455

  Meclis-i Meşâyih

  Meclis-i Meşâyih 1291

 • yekmu0475

  Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi

  Hâfız Ahsen 1290

 • yekmu0692

  Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi

  Çâker-i Âl-i Abâ Muhammed Elif 1289

 • yekmu0194

  Harîrîzâde, Mehmed Kemâleddin b. Abdurrahman el-Harîrî el-İstanbulî

  Temellekehû Yedü’l-Fakîr eş-Şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî Afâ anhu 1288

 • yekmu0682

  Mustafa Şevket Efendi

  Mustafa Şevket 1287

 • yekmu0676

  Seyyid Fahreddin Muhammed Efendi

  es-Seyyid Fahreddin Muhammed 1285

 • yekmu0282

  Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey

  es-Seyyid Osman Hayri 1284

 • yekmu0040

  Vakıftır Dersaâdet’de Sultan Ahmed civarında Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1283

 • yekmu0086

  Âtıfzâde Ömer Hüsâmeddin Efendi

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ömer Hüsâmeddin fî Dâri’l-Kütübilletî Benâhâ Ceddi’l-Hâcc Mustafa Âtıf Rahimehu’l-Mevlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1283

 • yekmu0400

  Muğlalı Mevlevî Hoca Mustafa Efendi

  Vakf-ı es-Seyyid Mustafa Fehmî el-Mevlevî 1283

 • yekmu0663

  Tubi‘a fî Şehri Muharrem 1283

 • yekmu0351

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası İbrâhim Nûri Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûri 1282

 • yekmu0135

  Mustafa Efendi

  Mustafa 1281

 • yekmu0743

  Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî

  Hâzâ Vakfu’r-Râcî Feyze’z-Samedî eş-Şeyh Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa el-Hâlidî fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû 1281

 • yekmu0286

  Seyyid Şihâbüddin

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0067

  Pertevniyal Vâlide Sultan

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Pertevniyal Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1279

 • yekmu0686

  Oflu Mehmed Emin Efendi

  Abduhû Mehmed Emin b. Hasan 1279

 • yekmu0799

  Derviş Muhammed Abdulaziz b. Mustafa

  Muhammed Aziz 1278

 • yekmu0412

  Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası

  Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

 • yekmu0742

  Ahmed Tevfik İlhâmî b. Muhammed Şemseddin el-Hâlidî

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-Vakfi hâza’l-Kitâb İbtiğâ’en li-Merdâtillâh vemâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh ve Ene’l-Muhtâc ilâ Rahmeti Rabbihi’l-Hâdî es-Seyyid el-Hâcc Ahmed Tevfîk İlhâmî el-Hâlidî ibnü’s-Seyyid Muhammed Şemseddin Afâ anhuma’l-Melikü’l-Mu‘în 1278

 • yekmu0170

  Mehmed Rıfat

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0151

  Hasbî Bedûh 7 Rebiülevvel 1275

 • yekmu0459

  Muhammed Şükrî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Merhûm el-Hâcc Muhammed Şükrî bi-Kütübhâne-i es-Sultan Muhammed Han 1275

 • yekmu0038

  Halil

  Halil 1274

 • yekmu0304

  Çankırılı Mehmed İzzet b. Ali

  Vakafe hâza’l-Kitâb Mehmed İzzet b. Ali 1274

 • yekmu0287

  Abdulaziz

  Bende-i Hudâ Abdulaziz 1273

 • yekmu0647

  Mehmed Tâhir Efendi

  es-Seyyid Mehmed Tâhir 1273

 • yekmu0081

  Mehmed Hüsrev Paşa

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’l-Ğafûr Şeyhu’l-Vüzerâ Mehmed Hüsrev Paşa Encâhullâhu Sübhânehû mimmâ Yehâf 1271

 • yekmu0669

  Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi

  es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

 • yekmu0773

  Sa‘îd İshak en-Necâtî

  Vukıfe li-Rûhi’l-Merhûm Sa‘îd İshak en-Necâtî fî 9 Şehri Ramazan li-Sene Seb‘în ve Mi’eteyn Elf 1270

 • yekmu0183

  Mehmed Ârif Efendi

  Mehmed Ârif 1270

 • yekmu0716

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Mehmed Atâ’ullah bi-Şarti en lâ Yuhrace min Kütübhâne-i Vâlide Mihrişâh Sultan 1268

 • yekmu0093

  Abdurrahman Nâfiz Paşa

  Vâkıf-ı în Kitâb Bende-i Mevlânâ es-Seyyid Abdurrahman Nâfiz Paşa be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd der Âsitâne 1267

 • yekmu0140

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Min Kütübi’l-Fakîr Osman Selâhaddin el-Mevlevî Ğaferallâhu lehû 1267

 • yekmu0181

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1267

 • yekmu0708

  Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî fî Medîneti’r-Rasûli’l-Kerîm aleyhi ve alâ Âlihi’s-Salâtü ve’t-Teslîm bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1266

 • yekmu0522

  Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

 • yekmu0440

  Hacı Osman Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Osman 1264

 • yekmu0197

  Mehmed Eşref b. Abdullah el-İstanbulî

  es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

 • yekmu0184

  Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

 • yekmu0009

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’s-Samed Şeyhzâde Mehmed Es‘ad hîne Kevnihî Nakîben ale’l-Eşrâf Encâhumâllâhu Sübhânehû mimmâ Yuhâf 1262

 • yekmu0096

  Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân

  Vakf-ı Debbâğ el-Hâcc Bilal b. Abdullah ve Sun-ı Kütüb-i Medrese-i Kılıç Ali Paşa 1262

 • yekmu0684

  Seyyid Mehmed Âbid Efendi

  es-Seyyid Mehmed Âbid 1262

 • yekmu0505

  Şeyh Mehmed Tevfik Efendi

  Tevfik 1260

 • yekmu0301

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Ahmed Nazîf 1258

 • yekmu0180

  Ahmed İzzî

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0321

  Hacı İbrâhim Efendi

  Vakıf Evrâkı el-Hâcc İbrâhim 1256

 • yekmu0409

  Matbaa-i Âmire Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

 • yekmu0752

  Bezmiâlem Vâlide Sultan

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0028

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Abduhû Muhammed Sa‘îd 1254

 • yekmu0456

  Seyyid Hasan Resmî

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0714

  Hazinedarzâde Seyyid Mehmed Efendi

  Vakafe Hazinedarzâde es-Seyyid Mehmed 1254

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0654

  Sa‘deddin

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0207

  Süleyman Fehim

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0769

  Yunus

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0142

  Selimiye Tekke Kütüphanesi

  Vakf-ı Kütübhâne-i Hankâh-ı Selîmiyye 1252

 • yekmu0679

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1252

 • yekmu0374

  Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı

  Vakaftü hâza’l-Kitâb fî Kütübhâne-i Sultan Mehmed Han ve Ene’l-Fakîr Bafralı es-Seyyid Hoca Ahmed Rıfkı 1251

Yukarı Çık
Go up