Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0221

  Abdurrahman b. Ahmed el-Üsküdârî

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdurrahman Hâsıl Bâd

 • yekmu0733

  Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Yusuf bi-Câmi‘i Mihrimâh Sultan fi’l-Üsküdar

 • yekmu0222

  Muhammed en-Nâşir

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0478

  Nûreddin

  Nûreddin

 • yekmu0224

  Haydar b. Abdullah

  el-Mütevekkil alellâh Abduhû Haydar b. Abdullah

 • yekmu0481

  İbrâhim Efendi

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0737

  Sultan III. Mustafa

  Mustafa b. Ahmed Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0226

  Muhammed b. Hızır

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Muhammed b. Hızır

 • yekmu0482

  Muhammed Sâdık b. Hızır

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0227

  Ahmedullâhe alâ Külli Na‘mâ’ihî

 • yekmu0483

  Süleyman Efendi

  Süleyman

 • yekmu0228

  Mustafa Efendi

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hudâ Mustafa

 • yekmu0484

  Muhammed b. Nuh

  Yâ İlâhî ez to Mîhâhed Fütûh Râcî-i Lutfet Muhammed ibn Nuh

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0230

  Konevî Hacı Hasan Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0231

  Muhammed b. İbrâhim

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahîm el-Fakîr Muhammed b. İbrâhim

 • yekmu0233

  Hâfız Muhammed el-Erzurûmî

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî Abduhû Muhammed

 • yekmu0489

  Şerîf Osman b. Ramazan

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0234

  Hüseyin b. Mahmûd

  el-Mütevekkil ale’s-Samedi’l-Ma‘bûd el-Fakîr Hüseyin b. Mahmûd

 • yekmu0490

  Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0237

  Mekke Kadısı Muhammed Rıfkı Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Şam Kadısı Abdulhalim Efendi

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Muhibbullah b. Muhammed el-Mâlikî

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0495

  Osman Efendi

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0240

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0497

  Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0754

  Rukiye Hâtun bint Ömer Ağa

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

 • yekmu0243

  İnnî Abdullah Âtâniye’l-Kitâb

 • yekmu0755

  Şeyhülislam Hoca Sa‘deddin Efendi, Sa‘deddin b. Hasan Can b. Muhammed el-İstanbulî

  Vakafe’l-Merhûm Şeyhülislam Mu‘allimü’s-Sultan Sa‘deddin Mehmed Efendi

 • yekmu0244

  Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Muhammed b. Ahmed

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0501

  Yâ Allah

 • yekmu0757

  Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0246

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0249

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi

  es-Seyyid Ali Remzi

 • yekmu0251

  Muhammed Efendi

  el-Mütevekkil alellâhi’s-Samed el-Abdu’l-Fakîr Muhammed

 • yekmu0507

  Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

 • yekmu0252

  Hudâverdi

  Elâ lâ Tahzen İhvânü’l-Beliyye Fe-lirrahmâni Eltâfün Hafiyye el-Fakîr Hudâverdi

 • yekmu0764

  Zeynelâbidîn

  Zeynelâbidîn

 • yekmu0765

  Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

 • yekmu0254

  Serbevvâbîn Cebbârzâde Mir Süleyman

  Allâhu’l-Müste‘ân Abduhû Süleyman

 • yekmu0255

  Sultan II. Osman

  Osman b. Ahmed el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0767

  Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0582

  Seyyid Ali Efendi

  Abduhû Seyyid Ali 754

 • yekmu0766

  Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0729

  Sadrâzam Rüstem Paşa

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh Rüstem b. Abdullah Târîh Sene 944

 • yekmu0394

  Ahmed Efendi

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ahmed 945

 • yekmu0414

  Rüstem Paşa’nın Vakıf Kâtibi Mahmûd b. Mehmed

  Mahmûd 971

 • yekmu0741

  Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

 • yekmu0063

  İsmihan Sultan

  Vakfu İsmihan Sultan bint Sultan Selim Han bi-Medresetihâ fî Ebî Eyyûb el-Ensârî 976

 • yekmu0738

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Vakf-ı Mehmed Paşa Vezîr-i A‘zam be-Medrese-i Burgos Sene 976

 • yekmu0073

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Vâkıfu’l-Kitâb Bâni’l-Medreseti’l-Fethiyye li-Üli’l-Elbâb Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye min Âl-i Osmân Ebbedallâhu Te‘âlâ Mülkehum ilâ Âhiri’l-Ezmân 977

 • yekmu0730

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân Sene 982

 • yekmu0588

  Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî

  Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

 • yekmu0691

  Derviş Mehmed b. Pir Mehmed

  Abduhu’l-Fakîr Derviş Mehmed b. Pir Mehmed 991

 • yekmu0074

  Sadrâzam Mesih Paşa

  Vakafehû Mesih Paşa İbtigâ’en li-Merdâtillâhi Te‘âlâ Recebü’l-Mürecceb Sene 994

 • yekmu0270

  Kınalızâde, Muhammed b. Ali b. Emrullah el-Hınnâ’î er-Rûmî

  el-Abdu’l-Fakîr Muhammed b. Ali 995

 • yekmu0560

  Muhammed b. Mevlânâ

  Bende-i Hâlık-ı Hayy-i Dânâ el-Hâcc Muhammed b. es-Seyyid eş-Şeyh Mevlânâ 995

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0043

  Râzî, Yusuf b. İlyas

  Yusuf b. İlyas eş-Şehîr bi-Râzî 999

 • yekmu0763

  Ahmed b. Yahyâ el-Kemâlî

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0511

  Muhammed b. Rasûl

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1010

 • yekmu0203

  Receb b. Bahşî

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0075

  Hadım Hâfız Ahmed Paşa

  Vakafe’l-Vezîr Hâfız Ahmed Paşa ale’l-Medreseti’ş-Şerîfeti’l-Vâkı‘a bi-Kurbin mine’l-Mevzi‘i’l-Ma‘rûf bi-Küçük Karaman bi-Medîneti Kostantıniyye’l-Mahmiyye 1014

 • yekmu0554

  Sık bi’r-Refî‘ Muhammed Hâdiye’l-Verâ 1016

 • yekmu0418

  Muhammed b. Ahmed

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0316

  Ahmed Efendi

  Tâlib-i Lutf-i İlâhî Ahmed 1020

 • yekmu0734

  İmam Vildan Efendi

  Vakfu’l-Merhûm İmam Vildan Efendi 1020

 • yekmu0016

  Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe’l-Mevlâ el-Fâzıl Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli li-Evlâdihî sümme li-Evlâdi Evlâdihî’l-Ulemâ’ sümme ve sümme sümme 1022

 • yekmu0464

  Ali

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ali 1023

 • yekmu0725

  Allâhu Veliyyü’t-Tevfîk 1023

 • yekmu0341

  Abdulberr Şükrî

  Bende Abdulberr Şükrî 1025

 • yekmu0759

  Ca‘fer Efendi

  Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

 • yekmu0571

  İshak

  Bende-i Hazret-i Hallâk İshak 1033

 • yekmu0088

  Molla Ali Efendi

  Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye 1033

 • yekmu0421

  Abdurrahîm Efendi

  Bende-i Dergâh-ı Hakk Abdurrahîm 1035

 • yekmu0444

  Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi

  Şod Ahmed Mazhar-ı Avn-i İlâhî 1036

 • yekmu0115

  Mehmed b. Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe’l-Mevlâ Mehmed b. Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî sümme alâ Evlâdi Evlâdihî sümme ve sümme ale’l-Ulemâ’i’l-Kâdirîn alâ Mütâla‘atihî 1038

 • yekmu0538

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1042

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0077

  Sadrâzam Bayram Paşa

  Vakf-ı Vezîr-i Mükerrem Hazret-i Bayram Paşa Tekabbelallâhu Te‘âlâ 1045

 • yekmu0376

  Mukâbeleci Mehmed Efendi

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed Efendi el-Mukâbele’î ale’t-Talebe fî Câmi‘i Şehzâde 1054

 • yekmu0070

  Râbi‘a Hâtun

  Vakf-ı Râbi‘a Hâtun bint Muhammed 1057

 • yekmu0713

  Mimarbaşı Kâsım Ağa

  Vakf-ı Kâsım Sermi‘mârân-ı Hâssa der Nezd-i Dârulhadîs be-Kurb-i Şehzâde Sene 1059

 • yekmu0092

  Mehâsinîzâde Süleyman Efendi

  el-Mehâsinî 1061

 • yekmu0117

  Kadızâde Mehmed Efendi

  Bi-Vakfi Merhûm Kadızâde Mehmed Efendi 1068

 • yekmu0453

  Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim

  İbrâhim Tâhir 1068

 • yekmu0721

  Tatar Abdullah Efendi

  Vakf-ı Tatar Abdullah Efendi 1070

 • yekmu0323

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i İlâhî Bende-i Osman 1071

 • yekmu0064

  Turhan Vâlide Sultan

  Tercû Rahmete Rabbihe’s-Sübhân Vâlidetü’s-Sultan Gâzî Mehmed Han 1072

 • yekmu0711

  Sadrâzam Köprülü Mehmed Paşa

  Vakf-ı Köprülü Mehmed Paşa Sene 1072

 • yekmu0776

  Çavuşzâde Ahmed Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0388

  Ömer Efendi

  Vakf-ı Ömer Efendi der Câmi‘i Ebu’l-Feth Sultan Mehmed 1078

 • yekmu0458

  Mustafa el-Mihalicî

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0121

  Hacızâde Mustafa Efendi

  Vakfu’l-Merhûm Mustafa Efendi el-Müştehir bi-Hacızâde Yesserallâhu lehu’l-Hüsnâ ve Ziyâde 1082

 • yekmu0613

  Mahmûd

  Yâ Rabb be-Guşâ ez Keremet Tâli-i Mahmûd 1083

Yukarı Çık
Go up