Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0451

  Muhammed Efendi

  Muhammed râ be her Kârî Be-Deh Tevfîk yâ Rabbî 1087

 • yekmu0263

  Mukâbele-i Süvâri Ser-halîfesi Mehmed Efendi

  Vakf-ı Mehmed Efendi Ser-Halîfe-i Mukâbele-i Süvâri der Câmi-i Hazret-i Şeyh Vefâ 1086

 • yekmu0166

  Hüseyin b. Mustafa

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0460

  Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey

  Abduhû Mahmûd 1084

 • yekmu0613

  Mahmûd

  Yâ Rabb be-Guşâ ez Keremet Tâli-i Mahmûd 1083

 • yekmu0457

  Yusuf

  Abduhû Yusuf 1083

 • yekmu0121

  Hacızâde Mustafa Efendi

  Vakfu’l-Merhûm Mustafa Efendi el-Müştehir bi-Hacızâde Yesserallâhu lehu’l-Hüsnâ ve Ziyâde 1082

 • yekmu0388

  Ömer Efendi

  Vakf-ı Ömer Efendi der Câmi‘i Ebu’l-Feth Sultan Mehmed 1078

 • yekmu0458

  Mustafa el-Mihalicî

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0776

  Çavuşzâde Ahmed Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

 • yekmu0064

  Turhan Vâlide Sultan

  Tercû Rahmete Rabbihe’s-Sübhân Vâlidetü’s-Sultan Gâzî Mehmed Han 1072

 • yekmu0711

  Sadrâzam Köprülü Mehmed Paşa

  Vakf-ı Köprülü Mehmed Paşa Sene 1072

 • yekmu0323

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i İlâhî Bende-i Osman 1071

 • yekmu0721

  Tatar Abdullah Efendi

  Vakf-ı Tatar Abdullah Efendi 1070

 • yekmu0117

  Kadızâde Mehmed Efendi

  Bi-Vakfi Merhûm Kadızâde Mehmed Efendi 1068

 • yekmu0453

  Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim

  İbrâhim Tâhir 1068

 • yekmu0092

  Mehâsinîzâde Süleyman Efendi

  el-Mehâsinî 1061

 • yekmu0713

  Mimarbaşı Kâsım Ağa

  Vakf-ı Kâsım Sermi‘mârân-ı Hâssa der Nezd-i Dârulhadîs be-Kurb-i Şehzâde Sene 1059

 • yekmu0070

  Râbi‘a Hâtun

  Vakf-ı Râbi‘a Hâtun bint Muhammed 1057

 • yekmu0376

  Mukâbeleci Mehmed Efendi

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed Efendi el-Mukâbele’î ale’t-Talebe fî Câmi‘i Şehzâde 1054

 • yekmu0077

  Sadrâzam Bayram Paşa

  Vakf-ı Vezîr-i Mükerrem Hazret-i Bayram Paşa Tekabbelallâhu Te‘âlâ 1045

 • yekmu0538

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1042

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0115

  Mehmed b. Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe’l-Mevlâ Mehmed b. Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî sümme alâ Evlâdi Evlâdihî sümme ve sümme ale’l-Ulemâ’i’l-Kâdirîn alâ Mütâla‘atihî 1038

 • yekmu0444

  Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi

  Şod Ahmed Mazhar-ı Avn-i İlâhî 1036

 • yekmu0421

  Abdurrahîm Efendi

  Bende-i Dergâh-ı Hakk Abdurrahîm 1035

 • yekmu0571

  İshak

  Bende-i Hazret-i Hallâk İshak 1033

 • yekmu0088

  Molla Ali Efendi

  Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye 1033

 • yekmu0759

  Ca‘fer Efendi

  Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

 • yekmu0341

  Abdulberr Şükrî

  Bende Abdulberr Şükrî 1025

 • yekmu0464

  Ali

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ali 1023

 • yekmu0725

  Allâhu Veliyyü’t-Tevfîk 1023

 • yekmu0016

  Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe’l-Mevlâ el-Fâzıl Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli li-Evlâdihî sümme li-Evlâdi Evlâdihî’l-Ulemâ’ sümme ve sümme sümme 1022

 • yekmu0316

  Ahmed Efendi

  Tâlib-i Lutf-i İlâhî Ahmed 1020

 • yekmu0734

  İmam Vildan Efendi

  Vakfu’l-Merhûm İmam Vildan Efendi 1020

 • yekmu0418

  Muhammed b. Ahmed

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0554

  Sık bi’r-Refî‘ Muhammed Hâdiye’l-Verâ 1016

 • yekmu0075

  Hadım Hâfız Ahmed Paşa

  Vakafe’l-Vezîr Hâfız Ahmed Paşa ale’l-Medreseti’ş-Şerîfeti’l-Vâkı‘a bi-Kurbin mine’l-Mevzi‘i’l-Ma‘rûf bi-Küçük Karaman bi-Medîneti Kostantıniyye’l-Mahmiyye 1014

 • yekmu0203

  Receb b. Bahşî

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0511

  Muhammed b. Rasûl

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1010

 • yekmu0043

  Râzî, Yusuf b. İlyas

  Yusuf b. İlyas eş-Şehîr bi-Râzî 999

 • yekmu0763

  Ahmed b. Yahyâ el-Kemâlî

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0270

  Kınalızâde, Muhammed b. Ali b. Emrullah el-Hınnâ’î er-Rûmî

  el-Abdu’l-Fakîr Muhammed b. Ali 995

 • yekmu0560

  Muhammed b. Mevlânâ

  Bende-i Hâlık-ı Hayy-i Dânâ el-Hâcc Muhammed b. es-Seyyid eş-Şeyh Mevlânâ 995

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0074

  Sadrâzam Mesih Paşa

  Vakafehû Mesih Paşa İbtigâ’en li-Merdâtillâhi Te‘âlâ Recebü’l-Mürecceb Sene 994

 • yekmu0588

  Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî

  Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

 • yekmu0691

  Derviş Mehmed b. Pir Mehmed

  Abduhu’l-Fakîr Derviş Mehmed b. Pir Mehmed 991

 • yekmu0730

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân Sene 982

 • yekmu0073

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Vâkıfu’l-Kitâb Bâni’l-Medreseti’l-Fethiyye li-Üli’l-Elbâb Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye min Âl-i Osmân Ebbedallâhu Te‘âlâ Mülkehum ilâ Âhiri’l-Ezmân 977

 • yekmu0063

  İsmihan Sultan

  Vakfu İsmihan Sultan bint Sultan Selim Han bi-Medresetihâ fî Ebî Eyyûb el-Ensârî 976

 • yekmu0738

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Vakf-ı Mehmed Paşa Vezîr-i A‘zam be-Medrese-i Burgos Sene 976

 • yekmu0741

  Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

 • yekmu0414

  Rüstem Paşa’nın Vakıf Kâtibi Mahmûd b. Mehmed

  Mahmûd 971

 • yekmu0394

  Ahmed Efendi

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ahmed 945

 • yekmu0729

  Sadrâzam Rüstem Paşa

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh Rüstem b. Abdullah Târîh Sene 944

 • yekmu0766

  Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0582

  Seyyid Ali Efendi

  Abduhû Seyyid Ali 754

 • yekmu0256

  Abdurrahman

  Abdurrahman

 • yekmu0257

  Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0514

  Fâtıma

  Fâtıma

 • yekmu0770

  Galata Mevlevihanesi

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0003

  Nurbânu Sultan

  el-Mütevekkile alellâhi’l-Meliki’l-Mennân Vâlide-i Pâdişah-ı Din-penâh Sultan Murad Han

 • yekmu0259

  Hilmizâde Ahmed Evhadüddin Efendi

  Hemîn Devlet-i İkbâl-i Sermed Mübârek şod Nigîn-i Mühr-i Ahmed

 • yekmu0004

  Abdulhalim b. Ahmed

  Hâdim-i Şer-i Muhammed Abdulhalim b. Ahmed

 • yekmu0260

  Abdullah b. Muhammed et-Tirevî

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Abdullah

 • yekmu0516

  Ebû Bekir Efendi

  Bende-i Hudâ Ebû Bekir

 • yekmu0772

  Hacı Mahmûd Ağazâde Halil Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Halil Ağa el-Meşhûr bi-Hâcc Mahmûd Ağazâde

 • yekmu0005

  Dâyezâde Mustafa Efendi

  Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

 • yekmu0261

  Bedreddin Mehmed

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

 • yekmu0517

  Hasbiyallâhu lâ İlâhe Sivâh Ey Muhammed merâ Hudâst Penâh

 • yekmu0262

  Emine bint Ali

  Emine

 • yekmu0518

  Derviş İbrâhim el-Mevlevî

  Hâk-i Pây-i Âl-i Abâ Derviş İbrâhim el-Mevlevî

 • yekmu0774

  Vidin Valisi Molla İdris Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb İdris Paşa el-Muhâfız derûn-i Vidin

 • yekmu0775

  Vukıfe bi-Zâviyeti Hazret-i Selâhaddin Baba aleyhi’r-Rahme

 • yekmu0264

  Abdullatif b. İbrâhim b. Bekir

  Abdullatif

 • yekmu0520

  Ali b. Mahmûd

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0265

  el-Mülkü lillâh

 • yekmu0521

  Ahmed b. Fâ’ik

  Bende-i Ad‘afü’l-İbâd Ahmed b. Fâ’ik

 • yekmu0777

  Rûznâmeci Ahmed Efendi

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0010

  Sultan I. Mahmûd

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Mahmûd Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0778

  Âsitâne-i Saâdet, Mutasarrıf Mustafa Bey b. Ali

  Yâ Rabb Devlet-i Dâreyne Mazhar Ola Mustafa

 • yekmu0523

  Kuli’l-Hayr ve illâ fe’sküt

 • yekmu0779

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

 • yekmu0012

  İnnemâ li-Külli İmri’in mâ Nevâ

 • yekmu0780

  Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahmân Hasan b. Ali b. Osman

 • yekmu0269

  Mehmed Emin Salâhî

  Mehmed Emin Salâhî

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0781

  Mehmed Vâsıf el-Murâdî b. Hasan el-Mütetabbib

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0526

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

 • yekmu0015

  Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe Hüseyin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde

 • yekmu0783

  Ali

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

 • yekmu0272

  Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak

  el-Müftakir ilallâhi’l-Mübîn Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak

 • yekmu0784

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0017

  Ahmedullâhe lâ İlâhe Sivâhu

 • yekmu0273

  Abdurrahîm Efendi

  el-Fakîr Abdurrahîm

 • yekmu0785

  Hüseyin Efendi

  Hâk-i Kadem-i Seyyid-i Kevneyn Hüseyin

 • yekmu0274

  Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî

  Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

Yukarı Çık
Go up