Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0701

  Pazaryeri Kütüphanesi

  İzmir’de Pazaryeri Kütübhânesi Vakfı 1302

 • yekmu0702

  Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa

  el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0705

  Emir Buhârî Zâviyesinde Münzevî Seyyid Abdurrahman Efendi

  Seyyid Abdurrahman 1143

 • yekmu0706

  Yozgatlı Mehmed Hilmi Bey

  Yozgâdî Cemal Beyzâde el-Hâcc Mehmed Hilmi Bey Vakfıdır 1227

 • yekmu0707

  Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hafîd-i Çelebizâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn 1225

 • yekmu0708

  Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî fî Medîneti’r-Rasûli’l-Kerîm aleyhi ve alâ Âlihi’s-Salâtü ve’t-Teslîm bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1266

 • yekmu0709

  Erzurum Müftüsü Fâ’ik Osman Efendi

  Vakaftü hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Dâri’l-Kütüb ve Ene’l-Fakîr Fâ’ik Osman el-Müftî bi-Erzurum Tekabbelallâhu bi-Kabûlin Hasenin Sene İhdâ ve Mi’eteyn ve Elf

 • yekmu0710

  Vidin Müftüsü Hâfız Abdurrahman Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hâfız Abdurrahman Efendi el-Müftî bi-Vidin Rahimehullâh

 • yekmu0711

  Sadrâzam Köprülü Mehmed Paşa

  Vakf-ı Köprülü Mehmed Paşa Sene 1072

 • yekmu0712

  Sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’l-Ecelli’l-Ekrem Mustafa Paşa el-Vezîru’l-A‘zam 1091

 • yekmu0713

  Mimarbaşı Kâsım Ağa

  Vakf-ı Kâsım Sermi‘mârân-ı Hâssa der Nezd-i Dârulhadîs be-Kurb-i Şehzâde Sene 1059

 • yekmu0714

  Hazinedarzâde Seyyid Mehmed Efendi

  Vakafe Hazinedarzâde es-Seyyid Mehmed 1254

 • yekmu0715

  Köprülü Mehmed Âsım Bey

  Vakfu Kütübi Mir Mehmed Âsım an Evlâdi’l-Vâkıf Köprülü Mehmed Paşa 1248

 • yekmu0716

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Mehmed Atâ’ullah bi-Şarti en lâ Yuhrace min Kütübhâne-i Vâlide Mihrişâh Sultan 1268

 • yekmu0717

  Mehmed Efendi b. Bekir Efendi

  Merhûm Bekir Efendizâde Merhûm Şeyh Mehmed Bey’in Vakf Eylediği Kitaplardır 1113

 • yekmu0718

  Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi

  Vakf-ı Merhûm Dâmad Mehmed Efendi b. eş-Şehîr bi-Şeyhzâde Hüseyin der Yenişehr-i Fenâr Ğufira lehümâ Cemâziyelevvel Sene 1160

 • yekmu0719

  Mehmed Es‘ad Dede

  Vakf be-Kütübhâne-i Umûmî ez Kütübhâ-yı Mehmed Es‘ad el-Mevlevî 1309

 • yekmu0720

  Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi

  Merhûm Harpûtî Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi’nin Vakfıdır 1305

 • yekmu0721

  Tatar Abdullah Efendi

  Vakf-ı Tatar Abdullah Efendi 1070

 • yekmu0722

  Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi

  Vakf-ı Merhûm Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi 1181

 • yekmu0723

  Mirzâzâde Câmi‘i’nde İmam Silahşörzâde Ahmed Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Ahmed Efendi Silahşörzâde el-İmâmü’s-Sâbık bi-Mirzâzâde Ğufira lehümâ Sene 1173

 • yekmu0724

  Mustafa b. Abdulkerim

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Mustafa b. Abdulkerim

 • yekmu0725

  Allâhu Veliyyü’t-Tevfîk 1023

 • yekmu0726

  Şehzâde Selim b. Süleyman

  Selim b. Süleyman Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0727

  Ümmü Gülsüm Hanım

  Sâhibetü’l-Vakf Hâce Ümmü Gülsüm Hanım

 • yekmu0728

  Sultan I. Abdulhamid

  Abdulhamid Han b. Ahmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0729

  Sadrâzam Rüstem Paşa

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh Rüstem b. Abdullah Târîh Sene 944

 • yekmu0730

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân Sene 982

 • yekmu0731

  Vakf min Kitâbi Medrese-i Sultan Ahmed

 • yekmu0732

  Hacı Osman Efendi

  Vakf-ı el-Hâcc Osman Oldu be-Lutf-i Mennân Sene 1141

 • yekmu0733

  Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Yusuf bi-Câmi‘i Mihrimâh Sultan fi’l-Üsküdar

 • yekmu0734

  İmam Vildan Efendi

  Vakfu’l-Merhûm İmam Vildan Efendi 1020

 • yekmu0735

  Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî

  Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace mine’l-Hızâneti Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye Sene 1147

 • yekmu0736

  Hâfız Ahmed Reşîd b. Hâfız Mehmed el-İzmirî

  Çünki Tevfîk Eyledi Rabbü’l-Mecîd Kad Vakaftü Dedi Bu Hâfız Reşîd 1170

 • yekmu0737

  Sultan III. Mustafa

  Mustafa b. Ahmed Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0738

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Vakf-ı Mehmed Paşa Vezîr-i A‘zam be-Medrese-i Burgos Sene 976

 • yekmu0739

  Sadrâzam Halil Hamid Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb Halil Hamid Paşa bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1196

 • yekmu0740

  Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn 1307

 • yekmu0741

  Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

 • yekmu0742

  Ahmed Tevfik İlhâmî b. Muhammed Şemseddin el-Hâlidî

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-Vakfi hâza’l-Kitâb İbtiğâ’en li-Merdâtillâh vemâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh ve Ene’l-Muhtâc ilâ Rahmeti Rabbihi’l-Hâdî es-Seyyid el-Hâcc Ahmed Tevfîk İlhâmî el-Hâlidî ibnü’s-Seyyid Muhammed Şemseddin Afâ anhuma’l-Melikü’l-Mu‘în 1278

 • yekmu0743

  Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî

  Hâzâ Vakfu’r-Râcî Feyze’z-Samedî eş-Şeyh Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa el-Hâlidî fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû 1281

 • yekmu0744

  Celâleddin b. Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Vakf-ı Şeyh Celâleddin be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1312

 • yekmu0745

  Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî

  Vakf-ı Derviş Esrâr Mevlevî be-Hankâh-ı Galata 1211

 • yekmu0746

  İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri

  Merhûm Mu‘allim Tabîb Feyzullah Paşa Namına Veresesi Tarafından Vakfiyedir Teşrîn-i Evvel 1340 Rebî-i Evvel 1343

 • yekmu0747

  Hasan Bey b. Ahmed Bey b. İbrâhim Han

  Vakf-ı Merhûm Hasan Bey b. Ahmed Bey İbrâhim Hanzâde Sene 1096

 • yekmu0748

  Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0749

  Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi

  Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

 • yekmu0750

  Yeni Câmi’de Baş Kayyım Hacı Mustafa Efendi

  Vakf-ı Kurrâ el-Hâcc Mustafa Ser-Kayyım-ı Vâlide Câmi-i Şerîf 1227

 • yekmu0751

  Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib

  Sezâ-yı İzzet Hâtem-i Süleyman 1172

 • yekmu0752

  Bezmiâlem Vâlide Sultan

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0753

  Â’işe bint Ali

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

 • yekmu0754

  Rukiye Hâtun bint Ömer Ağa

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

 • yekmu0755

  Şeyhülislam Hoca Sa‘deddin Efendi, Sa‘deddin b. Hasan Can b. Muhammed el-İstanbulî

  Vakafe’l-Merhûm Şeyhülislam Mu‘allimü’s-Sultan Sa‘deddin Mehmed Efendi

 • yekmu0756

  Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi

  Vakf-ı Merhûm Şeyhülislâm-ı Sâbık Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi 1129

 • yekmu0757

  Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0759

  Ca‘fer Efendi

  Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

 • yekmu0760

  Mustafa Esir Efendi

  Vakafe el-Hâcc Mustafa Esir Sene 1212

 • yekmu0761

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Ağâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1136

 • yekmu0762

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

 • yekmu0763

  Ahmed b. Yahyâ el-Kemâlî

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0764

  Zeynelâbidîn

  Zeynelâbidîn

 • yekmu0765

  Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

 • yekmu0766

  Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0767

  Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0768

  Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0769

  Yunus

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0770

  Galata Mevlevihanesi

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0771

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Ser-Turnacıyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1124

 • yekmu0772

  Hacı Mahmûd Ağazâde Halil Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Halil Ağa el-Meşhûr bi-Hâcc Mahmûd Ağazâde

 • yekmu0773

  Sa‘îd İshak en-Necâtî

  Vukıfe li-Rûhi’l-Merhûm Sa‘îd İshak en-Necâtî fî 9 Şehri Ramazan li-Sene Seb‘în ve Mi’eteyn Elf 1270

 • yekmu0774

  Vidin Valisi Molla İdris Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb İdris Paşa el-Muhâfız derûn-i Vidin

 • yekmu0775

  Vukıfe bi-Zâviyeti Hazret-i Selâhaddin Baba aleyhi’r-Rahme

 • yekmu0776

  Çavuşzâde Ahmed Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

 • yekmu0777

  Rûznâmeci Ahmed Efendi

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0778

  Âsitâne-i Saâdet, Mutasarrıf Mustafa Bey b. Ali

  Yâ Rabb Devlet-i Dâreyne Mazhar Ola Mustafa

 • yekmu0779

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

 • yekmu0780

  Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahmân Hasan b. Ali b. Osman

 • yekmu0781

  Mehmed Vâsıf el-Murâdî b. Hasan el-Mütetabbib

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0782

  Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

 • yekmu0783

  Ali

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

 • yekmu0784

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0785

  Hüseyin Efendi

  Hâk-i Kadem-i Seyyid-i Kevneyn Hüseyin

 • yekmu0786

  Mustafa b. İsmâ‘il el-Mecdî et-Tokâdî

  Be-Deh Yâ Rabbi Murâd-ı Mustafa

 • yekmu0787

  Olgun, Mehmed Tâhir (Tâhiru’l-Mevlevî)

  Tâhiru’l-Mevlevî

 • yekmu0788

  Lâ Fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr

 • yekmu0789

  Seyyid Mustafa Sâlim Efendi

  Seni Tevfîk-i Hakk Sâlim Semiyy-i Mustafa Kıldı

 • yekmu0790

  Ali

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ezelî Abduhu’l-Fakîr Ali 1242

 • yekmu0791

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder 1115

 • yekmu0792

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Hacı Halil Efendi

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Maksûd-i Halil

 • yekmu0793

  Moravîzâde, Müderris Ahmed Hâmid Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hâmid 1192

 • yekmu0794

  Abdullah Nâ’ilî

  İstashabehû Abdullah Nâ’ilî 1164

 • yekmu0795

  Muhammed İsmet b. İbrâhim b. Hasan

  Be-Sırr-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Muhammed râ be-Deh Tevfîk-i İsmet 1119

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0797

  Mes‘ûd

  Abduhû Mes‘ûd 1169

 • yekmu0798

  Behrâm b. Abdullah

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-İlâh el-Fakîr Behrâm b. Abdullah

 • yekmu0799

  Derviş Muhammed Abdulaziz b. Mustafa

  Muhammed Aziz 1278

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

Yukarı Çık
Go up