Mühürler

Toplam 806 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
previousPage

Mühür Listesi

Sonraki Sayfa
 • yekmu0401

  Muhammed Efendi

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0402

  Muhammed Efendi

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0404

  Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0405

  Ahmed Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Ahmed

 • yekmu0406

  Yâ Rabb be-Hakkı Tâ‘at-ı Pâkân-ı Subhgâh Be-Nümâ Hüseyn râ zi İnâyât-ı Hîş Râh Her ki Dâred Rûy-ı ber Ehl-i Vefâ Der Do Âlem Kalb-i u Yâbed Safâ

 • yekmu0407

  Ahmed Efendi

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû Ahmed 1146

 • yekmu0408

  Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0409

  Matbaa-i Âmire Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

 • yekmu0410

  Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin

  Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

 • yekmu0411

  Mustafa Rûhî

  Mustafa Rûhî

 • yekmu0412

  Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası

  Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

 • yekmu0413

  Sa‘dullah el-Mübtegî

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâbe’l-Müstetâb el-Hâcc Sa‘dullah el-Mübtegî li-Merdâti Mevlâhu Enâlehullâhu Te‘âlâ fi’d-Dâreyn mâ Yetemennâhu 1151

 • yekmu0414

  Rüstem Paşa’nın Vakıf Kâtibi Mahmûd b. Mehmed

  Mahmûd 971

 • yekmu0415

  Abdurrahîm b. Abdullatif b. Muhammed en-Niksârî

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0416

  Abdurrahman b. Cemâl

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0417

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Efkaru’l-Verâ Şeyh Muhammed eş-Şehîr bi-Kadızâde

 • yekmu0418

  Muhammed b. Ahmed

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0419

  el-Muvakkit bi-Câmi‘i Şehid Mehmed Paşa 1207

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0421

  Abdurrahîm Efendi

  Bende-i Dergâh-ı Hakk Abdurrahîm 1035

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0423

  Abdulbâkî b. Muhammed

  el-Mütevekkil ale’l-Meliki’l-Ehad el-Fakîr Abdulbâkî b. Muhammed

 • yekmu0424

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhû Miftâhuddin 1247

 • yekmu0425

  Bedreddin

  Râcî-i Rahmet-i İlâh-i Mu‘în el-Fakîru’l-Hakîr Bedreddin

 • yekmu0426

  Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan

  Hâfızu’l-Kur’ân Mehmed 1140

 • yekmu0427

  Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî

  Abdulkâdir

 • yekmu0428

  Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman

  Hüve’l-Fakîr Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman Afâ anhumâ

 • yekmu0429

  Halil

  Seyyid Halil 1196

 • yekmu0430

  Ve İlâhüküm İlâhün Vâhıdün Lâ İlâhe İllâ Hüve’r-Rahmânürrahîm

 • yekmu0431

  Abdulkerim b. Sâlih

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0432

  Serhalîfe-i Kalem-i Hâssa Süleyman b. Abdi

  Rabbiğfirlî ve Heb lî Mülken 1180

 • yekmu0433

  Mustafa Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mustafa 1189

 • yekmu0434

  Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî

  Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0436

  Muhammed b. Hüseyin

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0437

  Muhammed b. Nasûh

  Matla-ı Envâr-ı Fütûh eş-Şeyh Muhammed b. Nasûh 1121

 • yekmu0438

  Osman Efendi

  Osman 1098

 • yekmu0439

  Yusuf Ağa’nın kardeşi Mehmed Necîb b. Mustafa

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0440

  Hacı Osman Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Osman 1264

 • yekmu0441

  Hudâyâ me-râ deh be-Hüsn-i Hitâm Be-Nâm-ı Muhammed Aleyhisselâm 1115

 • yekmu0442

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Ahmed 1105

 • yekmu0443

  Derviş Mehmed Emin b. Hasan et-Tokâdî

  Mâye-i Nûr-i Muhammed Rehber-i Derviş Emin 1125

 • yekmu0444

  Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi

  Şod Ahmed Mazhar-ı Avn-i İlâhî 1036

 • yekmu0445

  Muhammed Efendi

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Müte‘âlî el-Fakîr Muhammed et-Tabîb bi’l-Bâbi’l-Âlî

 • yekmu0446

  Ahmed Reşîd b. Abdullah

  es-Seyyid Ahmed Reşîd 1200

 • yekmu0447

  Dârendevîzâde Müderris Mustafa İzzet Efendi

  Abduhû Mustafa 1199

 • yekmu0448

  Seyyid Mehmed Sâlih

  es-Seyyid Mehmed Sâlih 1251

 • yekmu0449

  Necîb, Mustafa b. Hüseyin

  Abduhû Mustafa 1209

 • yekmu0450

  Muhammed Ubeydullah b. Mûsâ

  Yercû Şefâ‘atehû Muhammed Ubeydullah

 • yekmu0451

  Muhammed Efendi

  Muhammed râ be her Kârî Be-Deh Tevfîk yâ Rabbî 1087

 • yekmu0452

  Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî

  Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

 • yekmu0453

  Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim

  İbrâhim Tâhir 1068

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0455

  Meclis-i Meşâyih

  Meclis-i Meşâyih 1291

 • yekmu0456

  Seyyid Hasan Resmî

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0457

  Yusuf

  Abduhû Yusuf 1083

 • yekmu0458

  Mustafa el-Mihalicî

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0459

  Muhammed Şükrî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Merhûm el-Hâcc Muhammed Şükrî bi-Kütübhâne-i es-Sultan Muhammed Han 1275

 • yekmu0460

  Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey

  Abduhû Mahmûd 1084

 • yekmu0461

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  Umar Senden İlâhî Hatm-i Îmân Kelâmın Hâdimi Seyyid Süleyman Sâmân

 • yekmu0462

  Rizeli Hacı Yahyâzâde Muhammed Efendi

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0463

  İbrâhim b. Mûsâ

  Vakafe İbrâhim b. Mûsâ Râciyü’l-Afv ve’r-Rızâ Afâ anhumâ Rabbuhumâ

 • yekmu0464

  Ali

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ali 1023

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0466

  Muhammed Efendi

  Bende-i Hudâ Muhammed 1140

 • yekmu0467

  Muhammed b. Hacı Muhammed

  Muhammed 1165

 • yekmu0468

  Abdulkâdir b. Kâmil

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Âdil el-Fakîr Abdulkâdir b. Kâmil

 • yekmu0469

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti

  Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiyye

 • yekmu0470

  İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0471

  İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin

  es-Seyyid Mehmed Şemseddin

 • yekmu0472

  Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû

 • yekmu0473

  Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0475

  Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi

  Hâfız Ahsen 1290

 • yekmu0476

  Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

 • yekmu0478

  Nûreddin

  Nûreddin

 • yekmu0479

  Seyyid Mehmed Es‘ad

  es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

 • yekmu0480

  Muhammed İbrâhim Zeynelâbidîn en-Nasîrî

  Tevekkel alellâhi fî Külli’l-Umûr Abduhû Muhammed İbrâhim en-Nasîrî 1113

 • yekmu0481

  İbrâhim Efendi

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0482

  Muhammed Sâdık b. Hızır

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0483

  Süleyman Efendi

  Süleyman

 • yekmu0484

  Muhammed b. Nuh

  Yâ İlâhî ez to Mîhâhed Fütûh Râcî-i Lutfet Muhammed ibn Nuh

 • yekmu0485

  Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0486

  Abdullah

  Âl-i Muhammed Abdullah 1172

 • yekmu0487

  Mahmûd

  Rabbi Veffik Umûra Mahmûd 1112

 • yekmu0488

  Mustafa Allâme

  Mustafa Allâme 1182

 • yekmu0489

  Şerîf Osman b. Ramazan

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0490

  Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0492

  Abdullah

  Abdullah 1207

 • yekmu0493

  Mustafa İffet Efendi

  Mustafa İffet 1188

 • yekmu0494

  Abdî

  Abdî 1151

 • yekmu0495

  Osman Efendi

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0496

  Ahmed Rıfat Efendi

  Ahmed Rıfat 1242

 • yekmu0497

  Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0499

  Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah

  Seyyid Yahyâ Sâ’ib 1190

 • yekmu0500

  Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali

  Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

Yukarı Çık
Yukarı Çık