Mühürler

Toplam 806 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
previousPage

Mühür Listesi

Sonraki Sayfa
 • yekmu0646

  İbrâhim Nûreddin Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûreddin 1251

 • yekmu0678

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1251

 • yekmu0448

  Seyyid Mehmed Sâlih

  es-Seyyid Mehmed Sâlih 1251

 • yekmu0190

  Seyyid Ömer Efendi

  Seyyid Ömer 1250

 • yekmu0329

  Seyyid Halil

  Bende-i Hudâ Seyyid Halil 1249

 • yekmu0620

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Ahmed Hamdullah 1249

 • yekmu0119

  Mehmed Murad b. Abdulhalim el-Buhârî en-Nakşibendî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad 1248

 • yekmu0715

  Köprülü Mehmed Âsım Bey

  Vakfu Kütübi Mir Mehmed Âsım an Evlâdi’l-Vâkıf Köprülü Mehmed Paşa 1248

 • yekmu0061

  Adlî, Sultan II. Mahmûd

  Mahmûd b. Abdulhamid Han el-Muzaffer Dâ’imâ “Adlî” Min Kütübi Mühendishâne-i Hümâyun der Hasköy 1247

 • yekmu0424

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhû Miftâhuddin 1247

 • yekmu0303

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakafe Abduhû Nazîfî mine’l-Mevâlî 1246

 • yekmu0125

  Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa

  Sâhibu’l-Vakf Çötelizâde el-Hâcc İbrâhim Ağa 1246

 • yekmu0068

  Pertevniyal Vâlide Sultan

  Han Mahmûd-i Adlî’nin Goncası Abdulaziz Efendi Vâlidesi 1245

 • yekmu0369

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1245

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0790

  Ali

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ezelî Abduhu’l-Fakîr Ali 1242

 • yekmu0496

  Ahmed Rıfat Efendi

  Ahmed Rıfat 1242

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

 • yekmu0123

  Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa

  Vakf-ı Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa 1241

 • yekmu0302

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakf-ı Nazîfî Müderris-i Edirne 1239

 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0670

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1239

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0127

  Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

 • yekmu0563

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî 1236

 • yekmu0103

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  İlâhî Cem-i Kütüb Kerde Ehl-i Vahdet râ Be-Deh be-Dest-i Yemîneş Kitâb-ı Hâlet râ 1236

 • yekmu0108

  Mir İsmâ‘il b. Ahmed Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mir İsmâ‘il b. el-Merhûm el-Hâcc Ahmed Paşa Taleben li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî Ğufira lehû ve li-Vâlideyhi 1236

 • yekmu0688

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0805

  Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi

  es-Seyyid el-Hâcc Mustafa 1234

 • yekmu0644

  Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0187

  Mustafa Efendi

  Bende-i Hudâ Mustafa 1234

 • yekmu0473

  Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0689

  Ser-Nâyî Ali Dede

  Bende-i Hazret-i Mevlânâ Ser-Nâyî Ali Dede 1231

 • yekmu0331

  Sahh 1230

 • yekmu0476

  Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0305

  Mustafa Efendi

  Allâhu Kefâ li-Merâmi Mustafa 1228

 • yekmu0353

  Osman Âtıf b. Abdullah b. Mustafa Âtıf

  Vakafehû Abdullah Efendizâde Osman Âtıf bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hazîneti Ceddi Ümmihî el-Hâcc Mustafa Âtıf Efendi 1228

 • yekmu0027

  Koca Mustafa Paşa Dergâhı Şeyhi Muhammed Hâşim Muhibbî

  es-Seyyid Muhammed Hâşim Muhibbî 1227

 • yekmu0102

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Mehmed Es‘ad 1227

 • yekmu0661

  Mehmed Vehbî Efendi

  es-Seyyid Mehmed Vehbî 1227

 • yekmu0706

  Yozgatlı Mehmed Hilmi Bey

  Yozgâdî Cemal Beyzâde el-Hâcc Mehmed Hilmi Bey Vakfıdır 1227

 • yekmu0750

  Yeni Câmi’de Baş Kayyım Hacı Mustafa Efendi

  Vakf-ı Kurrâ el-Hâcc Mustafa Ser-Kayyım-ı Vâlide Câmi-i Şerîf 1227

 • yekmu0363

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütüphaneler Sermüfettişliği

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütübhâneler Sermüfettişliği 1226

 • yekmu0707

  Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hafîd-i Çelebizâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn 1225

 • yekmu0277

  Hüseyin b. Hasan

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Hüseyin b. el-Hâcc Hasan Le‘anallâhu alâ men Beddelehû 1224

 • yekmu0337

  İbrâhim Gâlib

  İbrâhim Gâlib 1224

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0439

  Yusuf Ağa’nın kardeşi Mehmed Necîb b. Mustafa

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0621

  Abdulfettâh

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Abdulfettâh 1223

 • yekmu0134

  Mustafa Efendi

  Şefî‘ Bâdâ Muhammed Mustafa râ 1223

 • yekmu0649

  Seyyid Mahmûd Efendi

  es-Seyyid Mahmûd 1223

 • yekmu0205

  Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0126

  Tuzcuzâde Hacı Halil Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i Celîl Vâkıf Tuzcuzâde el-Hâcc Halil 1221

 • yekmu0161

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0266

  Hüsâmeddin Mehmed

  Hüsâmeddin Mehmed 1219

 • yekmu0479

  Seyyid Mehmed Es‘ad

  es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

 • yekmu0664

  Seyyid Mustafa Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i Safâ es-Seyyid Mustafa 1218

 • yekmu0165

  Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0018

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Hâzâ Vakfu Sultâni’z-Zamân el-Gâzî Sultan Selim Han b. Sultan Mustafa Han Afâ anhuma’r-Rahmân 1217

 • yekmu0687

  Gümrük Kâtibi Osman Nüzhet Efendi

  Vakf-ı Osman Efendi Kâtib-i Gümrük İzmir 1217

 • yekmu0124

  Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi

  Abduhû es-Seyyid el-Hâcc Mehmed Çötelizâde 1216

 • yekmu0019

  Mihrişah Sultan

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Mihrişâh Sultan Ümmü Emîri’l-Mü’minîn Sultan Selim Han bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hazâ’inihî Sene 1215

 • yekmu0235

  Muhammed Mehdî

  Abduhû Muhammed Mehdî 1214

 • yekmu0014

  Nu‘mân Bey Efendi

  Vakafe es-Seyyid el-Hâcc Nu‘mân Bey Efendi b. el-Merhûm el-Hâcc Ali Bey Efendi b. el-Merhûm Küçük Ahmed Paşa 1213

 • yekmu0106

  Debbâğzâde Hacı İbrâhim Efendi

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ Debbâğzâde el-Hâcc İbrâhim Efendi bi-Şarti en Yutâle‘a fî Dershâne-i Medrese-i Kılıç Ali Paşa der Tophâne 1213

 • yekmu0500

  Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali

  Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

 • yekmu0768

  Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0760

  Mustafa Esir Efendi

  Vakafe el-Hâcc Mustafa Esir Sene 1212

 • yekmu0034

  Hacı Mehmed Ağa b. Hacı Osman

  Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Osmanzâde Hacı Mehmed Ağa’nın vakfıdır 1211

 • yekmu0745

  Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî

  Vakf-ı Derviş Esrâr Mevlevî be-Hankâh-ı Galata 1211

 • yekmu0280

  Hacı Hüseyin Efendi

  el-Hâcc Hüseyin 1210

 • yekmu0289

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd Efendi’nin vakfıdır 1210

 • yekmu0179

  Yusuf Âgâh Efendi

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0519

  Ahmed Efendi

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0033

  Seyyid Mustafa Sâlim Efendi

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0631

  Mustafa Nazîf Efendi

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0147

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0449

  Necîb, Mustafa b. Hüseyin

  Abduhû Mustafa 1209

 • yekmu0284

  Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî

  Abduhû Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî 1208

 • yekmu0502

  Seyyid Osman

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0506

  Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0540

  Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0592

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Abdulkâdir 1207

 • yekmu0419

  el-Muvakkit bi-Câmi‘i Şehid Mehmed Paşa 1207

 • yekmu0492

  Abdullah

  Abdullah 1207

 • yekmu0275

  Tırnovalı Abdusselâm Efendi

  Abdusselâm 1206

 • yekmu0362

  Ya‘kûb Re’is

  Ya‘kûb Re’is 1206

 • yekmu0580

  Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0059

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Selim Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkeltü alellâh 1203

 • yekmu0060

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî 1203

 • yekmu0164

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

Yukarı Çık
Yukarı Çık